Τα περιεχόμενα του βιβλίου είναι :
Πρόλογος του συγγραφέα
Εισαγωγή
Εννοιολογικοί προσδιορισμοί όρων της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφικής ψυχολογίας που χρησιμοποιούνται στο παρόν βιβλίο
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ψυχική υγεία-αταραξία-ηρεμία-γαλήνη, ισορροπία της ψυχής
1.1. Τι θεωρούσε η αρχαία ελληνική φιλοσοφική ψυχολογία, ως
ψυχική υγεία και ευδαιμονία: Περιεχόμενο, προέλευση, προσδιοριστικοί παράγοντες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Οι ιδιότητες του χαρακτήρα, ως προϋποθέσεις κατάκτησης της ψυχικής ισορροπίας και της ευδαιμονίας, στην αρχαία ελληνική σκέψη
Η Φιλοσοφική Ηθική και η Αρετή
2.1. Η φιλοσοφική ηθική, η εφαρμογή της στη καθημερινή συμπεριφορά μας, και ο ρόλος της στην επίτευξη της ψυχικής υγείας-ισορροπίας και της ευδαιμονίας, στην αρχαία ελληνική σκέψη -Πως σχετίζονται η φιλοσοφική ηθική και η ψυχολογία;
-Αρχαία ελληνική φιλοσοφική ηθική : Ορισμός-Περιεχόμενο-Σκοπός-επιδιώξεις : Το υπέρτατο αγαθό : η ατομική και συλλογική ευδαιμονία με προϋπόθεση την κατάκτηση της ψυχικής ισορροπίας-αταραξίας.
-Προέλευση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφικής ηθικής : εκ φύσεως-εκ γενετής ή αποτέλεσμα διδασκαλίας-μάθησης-συχνής εφαρμογής, ώστε να καταστεί συνήθεια.
-Τρόποι επίτευξης των σκοπών-επιδιώξεων της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφικής ηθικής : θεωρητική μάθηση-πρακτική εφαρμογή, έθος-έξις (συνήθεια)
2.2. Η αρετή
Η κατάκτηση των Αρετών και την εφαρμογή τους στη καθημερινή μας διαβίωση-συμπεριφορά.
-Ορισμός του περιεχομένου της αρετής γενικά
-Η σύνθεση της αρετής γενικά
-Τρόποι κατάκτησης της αρετής
-Σχέση της αρετής με την ψυχική υγεία και την ευδαιμονία……
Οι βασικές αρετές στην αρχαία ελληνική φιλοσοφική ψυχολογία (ενδεικτικά) :
2.3. Η σοφία
2.4. Η σωφροσύνη
2.5. Η Φρόνηση
2.6. Η Ανδρεία
2.7. Η δικαιοσύνη
Άλλες αρετές
2.8. Η αυτογνωσία
2.9. Η γνώση
2.10. Η τήρηση του μέτρου
2.11. Η ολιγάρκεια-αυτάρκεια
2.12. να σκεπτόμαστε τις προϋποθέσεις και τις συνέπειες των πράξεών μας, πριν ενεργήσουμε και με βάση αυτές, να αποφασίζουμε το αν και τι θα πράξουμε.
2.13. Η καθημερινή εφαρμογή του αυτο-προγραμματισμού και του αυτό-ελέγχου
2.14. Η αποδοχή των σφαλμάτων που διαπράττουμε, με ανάληψη της προσωπικής μας ευθύνης γι΄ αυτά και όχι η μετάθεσή της σε άλλους
2.15 Η εγκράτεια
2.16. Το να μην στηρίζουμε τη ζωή μας στις γνώμες των άλλων