Ελληνικά Επιστημονικά Συνέδρια

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ στα οποία ο Ι.Σ. Λαϊνος παρουσίασε εργασίες του 1) «Τα προβλήματα του Δημόσιου Τομέα και ο ρόλος του στα πλαίσια της Εθνικής Οικονομίας» Οικονομικό επιμελητήριο. 22-24/10/984. Ο Ιωάννης Σ.        Λαϊνος, παρουσίασε την εργασία του: «Οι αιτίες δημιουργίας ελλειμμάτων        στις Δημόσιες επιχειρήσεις : Η Περίπτωση της Δημόσιας Ολυμπιακής        Αεροπορίας Α.Ε.»…