Ο συγ­γρα­φέ­ας Ιω­άν­νης Σ. Λα­ΐ­νοςΟ συγ­γρα­φέ­ας Ιω­άν­νης Σ. Λα­ΐ­νος γεν­νή­θη­κε στην Α­θή­να το 1950.

Το 1967 α­πε­φοί­τη­σε α­πό το 1o Πρό­τυ­πο Λύ­κειο Αρ­ρέ­νων Α­θη­νών.

Το ί­διο έ­τος ει­σή­χθη στο Τμή­μα Διοί­κη­σης Ε­πι­χει­ρή­σε­ων της Α­νω­τά­της Βιο­μη­χα­νι­κής Σχο­λής Πει­ραιώς.

Το 1972 ει­σή­χθη στην Ολυ­μπια­κή Α­ε­ρο­πορί­α με ε­ξε­τά­σεις, στις ο­ποί­ες α­ρί­στευ­σε.

Τον Νο­έμ­βριο του 1973 συμ­με­τεί­χε στην ε­ξέ­γερ­ση των φοι­τη­τών στο Πο­λυ­τε­χνεί­ο κα­τά της Χού­ντας.

Το 1976 α­πο­λύ­θη­κε α­πό την Ο­λυ­μπια­κή Α­ε­ρο­πο­ρί­α λό­γω της συ­νε­πούς συν­δι­κα­λι­στι­κής του δρα­στη­ριό­τητας. Ε­πανα­προ­σλή­φθη­κε το 1982.

Το 1991 α­να­κη­ρύ­χτη­κε δι­δά­κτωρ α­πό το Πά­ντειο Πα­νε­πι­στή­μιο στο γνω­στι­κό α­ντι­κεί­με­νο της Οι­κο­νο­μί­ας και Aνθρώ­πι­νου Πα­ρά­γοντα Ενα­ε­ρί­ων Με­τα­φο­ρών.

Στον Το­μέ­α Οι­κο­νο­μι­κών Με­λε­τών της Ο­λυμπια­κής Α­ε­ρο­πο­ρί­ας, εκ­πό­νη­σε δε­κά­δες οι­κονο­μοτε­χνι­κές με­λέ­τες, με κυ­ριό­τε­ρη το 1994 τη με­λέ­τη για λο­γα­ρια­σμό της ελ­λη­νι­κής κυβέρ­νη­σης σχε­τι­κά με τις οι­κο­νο­μι­κές σχέ­σεις της Ο.Α. με το κρά­τος – α­πο­κλει­στι­κό της μέ­το­χο. Η με­λέ­τη αυ­τή ε­γκρί­θη­κε α­πό την Ε.Ε. και ψηφί­σθη­κε ο­μό­φω­να α­πό το ελ­λη­νι­κό κοι­νο­βούλιο, αλ­λά τα συ­μπε­ρά­σμα­τά της ου­δέ­πο­τε ε­φαρμό­σθη­καν.

Α­πε­χώ­ρη­σε α­πό την Ο.Α. την 31-12-2001 οι­κειο­θε­λώς.  

Α­πό το 1993 μέ­χρι το 2007 δί­δα­ξε σε τρί­α α­νώ­τα­τα εκ­παι­δευ­τι­κά ι­δρύ­μα­τα της χώ­ρας. Δί­δα­ξε ε­πί­σης στους πι­λό­τους της Ο­λυ­μπια­κής Α­ε­ρο­πο­ρί­ας α­ερο­πο­ρι­κή ψυ­χο­λο­γί­α.

Έ­χει συμ­με­τά­σχει σε 21, κυ­ρί­ως διε­θνή, ε­πι­στη­μο­νι­κά συ­νέδρια οι­κο­νο­μί­ας, διοί­κη­σης και αν­θρώ­πι­νου παρά­γο­ντα (humanfactors) ε­να­ε­ρί­ων με­τα­φο­ρών.

Εί­ναι συγ­γρα­φέ­ας 7 βι­βλί­ων, κά­ποια α­πό τα ο­ποί­α δι­δά­χθη­καν σε 6 α­νώτα­τα εκ­παι­δευ­τι­κά ι­δρύ­μα­τα της χώ­ρας.

Έ­χει δη­μο­σιεύ­σει στον έ­ντυ­πο και η­λε­κτρο­νι­κό τύ­πο πε­ρί τα 100 άρ­θρα σχε­τι­κά με την οικο­νο­μί­α και τον αν­θρώ­πι­νο πα­ρά­γο­ντα των α­ερο­με­τα­φο­ρών.

Εί­ναι μέ­λος των διε­θνών ε­πι­στη­μο­νι­κών ορ­γα­νώ­σε­ων «Air Transport Research Society», «European Association for Aviation Psychology», «International Symposium for Aviation Psychology».

Συγγραφική δραστηριότητα του Ιωάννη Λαΐνου

Ψυχική υγεία και ευδαιμονία

στην Αρχαία Ελληνική

και στην σύγχρονη Ψυχολογία (2 τόμοι)

Ο πρώτος τόμος  εκδίδεται μέχρι το τέλος του 2020

 

Για να διαβάσετε τα περιεχόμενα του βιβλίου πατήστε εδώ.